Գրութիւններ / Writings

03/01/2020

Կրնաք հոս կարդալ եւ ներբեռնել բոլոր գրութիւններս,

20 Folder 285 Files

ՄԱՅՐ ԷՋ          

Ա. ԳՐԱԿԱՆ, ԳՐԱՊԱՏՄԱ-ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ

 • Ա1. Յետ-գրութիւն՝ Նիկողոս Սարաֆեանի համար
 • Ա2. Ակնարկ սփիւռքահայ գրականութեան (՛՛Գաղափարաբանութիւնները…՛՛ ) – դէմքեր ԲՈՒՆ ՅՕԴՈՒԱԾԱՇԱՐՔԸ
  Յօդուածաշարքի երկրորդ յօդուածը՝ Համաստեղ, անջատ
 • Ա3. Սփիւռքահայ հոգեբանական վէպը… – Որբունի  ՛՛Եւ եղեւ մարդ՛՛
 • Ա4. ՛՛Թիւրն ու թերին՛՛ այսօր
 • Ա5. ԱՅԼ ՆԻՒԹԵՐ. ՅՕԴՈՒԱԾ, ԶԵԿՈՅՑ, ՄԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բ. ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  —  ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆ

 • Բ1. Երկրորդ հաւասարում՝ Բազմաթիւ անյայտներով – փորձագրական
 • Բ1bis. DEUXIEME EQUATION A PLUSIEURS INCONNUES
 • Բ2. Մանկավարժութիւն մը՝ տարբերութեան ի խնդիր – զեկոյց, Միլանօ
 • Բ2bis. POUR UNE PEDAGOGIE DE LA DIFFERENCE
 • Բ3. ԱՅԼ ՆԻՒԹԵՐ. ՅՕԴՈՒԱԾ, ԶԵԿՈՅՑ, ՄԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Գ. ԴԷՄՔԵՐ, ՎԱՍՏԱԿՆԵՐ

 • Գ1. Յետ-գրութիւն՝ Նիկողոս Սարաֆեանի համար
 • Գ2. ԱՅԼ ՆԻՒԹԵՐ. ՅՕԴՈՒԱԾ, ԶԵԿՈՅՑ, ՄԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Դ. ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Ե. ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ 

  

No Comments

Comments are closed.